دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده فنی و مهندسی دارای دو سالن می باشد که جلسات دفاع تحصیلات تکمیلی و همچنین سمینارهای اساتید داخل و خارج دانشگاه در این سالن ها برگزار می گردد.

2211  22222 copy    22444