دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

یکی از نقاط قوت دانشکده فنی و مهندسی کارگاه های مجهز این دانشکده می باشد. وجود این کارگاه ها باعث می شود در سطح استان، مجموعه بی نظیری از تجهیزات جهت فعالیت های آموزشی و پژوهشی مهندسان و محقاقان در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد.

از جمله این کارگاه ها و آزمایشگاه ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  •    آزمایشگاه CAD/CAM

 CAD lab

 

  •    آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک:

 

CAM lab

  •    کارگاه ریخته گری:

 

Casting workshop

  •    کارگاه جوشکاری:

 

Welding workshop

  •    کارگاه CNC :

 

CNC workshop

 

  •    کارگاه ماشین ابزار تولیدی:

 

Production machine tool workshop

 

  •    کارگاه فرز و قید و قالب:

 

Milling, fixture and die making workshop

  •    کارگاه سوخت و سوخت رسانی گازی:

 

Fuel and gas fuel supplier workshop

2211  22222 copy    22444