دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده فنی و مهندسی دارای تعداد ۳۵ کلاس می باشد که جهت کلاسهای درس و همچنین کلاسهای فوق برنامه از آنها استفاده می شود.

2211  22222 copy    22444