دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

1- تعداد 11 قرارداد در قالب طرح برون دانشگاهی

2- تعداد 5 مورد ثبت اختراع داخلی

3- تعداد 2 مورد اقدام برای ثبت پتنت

4- ارايه طرح‌های پژوهشی در اين دانشكده

5- برگزاری 2 دوره مسابقات بین‌المللی طراحی و ساخت دوچرخه الکتریکی: دوره اول با شرکت 17 تیم و دوره دوم با حضور 9 تیم

6- چاپ بيش از 500 مقاله در مجلات بين اللمللي با نمايه

2211  22222 copy    22444