دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

  •    تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی بین اعضاء.
  •    ایجاد ارتباط مستمر و متقابل بین دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نیازهای علمی و تخصصی اعضاء.
  •    کمک به امور آموزشی و پژوهشی.
  •    کمک کردن به پروژه ها و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد.
  •    آشنایی سریع دانشجویان جدیدالورود با محیط دانشگاه و موضوع رشته آنها.
  •    مشورت با دیگران برای جهت دادن به دانشجویان در مسیر تحصیل .
  •    دادن قدرت دوراندیشی به دانشجویان و روشن کردن آینده شغلی مربوطه برای رشته تحصیلی دانشجویان.
  •    آماده کردن دانشجویان علاقمند به ادامه تحصیل در مدارج بالاتر.
  •    آشنا کردن دانشجویان با مباحث علمی جدید مربوط به رشته تحصیلی دانشجویان از طرق متفاوت.

2211  22222 copy    22444