دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

  •   ارتقاء سطح علمی اعضاء.
  •   ایجاد محیطی مناسب جهت تبادل نظر علمی و آماده سازی زمینه برای کارهای حرفه ای و ایجاد خلاقیت ها و فعالیتهای علمی و پژوهشی.
  •   شناخت استعدادها و معرفی آنها به مراکز معتبر.

2211  22222 copy    22444