دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده فنی و مهندسی با داشتن تنوع در رشته‌گرایش‌های مهندسی مکانیک و صنایع در نظر دارد با هماهنگی بین رشته‌ها در ۱۰ سال آینده تبدیل به قطب مهندسی مکانیک در کشور شده و با سرمایه گزاری روی فعالتهای عملی و آزمایشگاهی مرجع قابل اعتمادی برای انجام پروژه‌های صنعتی در سطح استان اصفهان و کشور گردد.

2211  22222 copy    22444