دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

  •     مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ==== آزمون سازمان سنجش
  •    مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ==== آزمون سازمان سنجش
  •    مهندسی صنایع ==== آزمون سازمان سنجش

2211  22222 copy  2233  22444