دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی دارای رشته های زیر می باشد و که نحوه پزیرش دانشجو در این رشته ها توضیح داده شده است.

  •    دوره های کارشناسی پیوسته:
  •    مهندسی مکانیک ==== آزمون سازمان سنجش
  •    مهندسی صنایع ===== آزمون سازمان سنجش
  •    مهندسی پزشکی ==== آزمون سازمان سنجش
  •    مهندسی پزشکی – بیومکانیک ==== آزمون سازمان سنجش
  •    مهندسی رباتیک ==== آزمون سازمان سنجش
  •    مهندسی هوا فضا ==== آزمون سازمان سنجش

    دوره های کارشناسی ناپیوسته:

  •    مهندسی مکانیک - تاسیسات حرارتی وبرودتی ==== بدون آزمون
  •    مهندسی مکانیک – خودرو ==== بدون آزمون
  •    مهندسی مکانیک ساخت و تولید ==== بدون آزمون

2211  22222 copy  2233  22444