دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

  •     دوره های کارشناسی ارشد:
  •    مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ==== آزمون سازمان سنجش
  •    مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ==== آزمون سازمان سنجش
  •    مهندسی مکانیک – ساخت و تولید ==== آزمون سازمان سنجش
  •    مهندسی صنایع – مهندسی صنایع ==== آزمون سازمان سنجش
  •    مهندسی صنایع - برنامه ریزی سیستمها و بهره وری ==== آزمون سازمان سنجش

2211  22222 copy  2233  22444