دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

E Mail Icon

ایران، استان اصفهان، نجف‌آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، دانشکده فنی و مهندسی

کد پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

phone icon

۴۲۲۹-۲۲۲۲ (۳۱) ۹۸+

 

۱. مسیر پیاده روی :

eng gm2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲. مسیر عبور با اتومبیل:

eng gm1

2211  22222 copy    22444