دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

طراحی و ساخت ربات آتش نشان هوشمند

توسط تیم بارمان در سال 1393

استاد راهنما : دکتر جواد جعفری فشارکی

اعضای تیم : عرفان صالحی – حامد مبینی – امید ملک احمدی

کسب مقام دوم در سومین دوره مسابقات کشوری رباتیک جام شریف کاپ دانشگاه صنعتی شریف

research1

research2

طراحی و ساخت قایق پرندهبی سرنشین تحقیقاتی

توسط تیم وایپر در سال 1392

استاد راهنما : دکتر محمدمهدی رزاقی

مشاور علمی : مهندس امیرحسین بینایی

اعضای تیم : فرزاد اشتری – احمد قاسمی – پیام پورخاقان – رضا گوهری مهر – امید ملک احمدی

کسب مقام اول در اولین دوره مسابقات کشوری علوم دریایی دانشگاه علوم دریایی چابهار

research3

research4

طراحی و ساخت موتورسیکلت الکتریکی

توسط تیم رخش در سال 1392

استاد راهنما : دکتر مجتبی کلاهدوزان

اعضای تیم : محمدحسن دادخواه – علی عطایی کچویی

کسب مقام پنجم مجموع امتیازات در چهارمین دوره مسابقات کشوری ماشین – دانشگاه صنعتی شریف

کسب مقام اول طراحی صنعتی در چهارمین دوره مسابقات کشوری ماشین – دانشگاه صنعتی شریف

research5

research6

طراحی و ساخت موتورسیکلت الکتریکی

توسط تیم رهوار در سال 1392

استاد راهنما : دکتر مجتبی کلاهدوزان

اعضای تیم : احسان شفایی زاده

کسب مقام ؟ در چهارمین دوره مسابقات کشوری ماشین – دانشگاه صنعتی شریف

research7

research8

طراحی و ساخت ربات عمودپرواز چهار موتوره

توسط تیم IAUN در سال 1391

استاد راهنما : دکتر سیدحسن میرطلایی

مشاور علمی : مهندس امیرحسین بینایی

اعضای تیم : فاطمه علایی – گلناز دهداری– رضا گوهری مهر – امید ملک احمدی

کسب مقام پنجم در پنجمین دوره مسابقات کشوری هوافضا– دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

طراحی و ساخت ماهواره دانشجویی ( کن ست ) گرایش بازگشت به نقطه معین

توسط تیم IAUN در سال 1391

استاد راهنما : دکتر سیدحسن میرطلایی

اعضای تیم : احسان شفایی زاده – سعید تجدد – امید ملک احمدی

شرکت کننده در سومین دوره مسابقات کشوری کن ست پژوهشکده هوافضا تهران

research9

 

طراحی و ساخت پهپاد تحقیقاتی نوع بال پرنده

توسط تیم هیربد در سال 1391

استاد راهنما : دکتر سیدحسن میرطلایی

مشاور علمی : مهندس امیرحسین بینایی

اعضای تیم : احسان شفایی زاده – سعید تجدد – امید ملک احمدی

شرکت کننده در اولین دوره مسابقات کشوری هوافضا – دانشگاه صنعتی ارومیه

research10

طراحی و ساخت هواسر دست پرتاب

توسط تیم هیربد در سال 1391

استاد راهنما : دکتر سیدحسن میرطلایی

اعضای تیم : فرزاد اشتری – امید ملک احمدی

شرکت کننده در پنجمین دوره مسابقات کشوری هوافضا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

research11

طراحی و ساخت زیردریایی مدل تحقیقاتی

توسط تیم هیربد در سال 1391

استاد راهنما : دکتر سیدحسن میرطلایی

مشاور علمی : مهندس امیرحسین بینایی

اعضای تیم : احسان شفایی زاده – فرزاد اشتری – امید ملک احمدی

research12

طراحی خودرو خورشیدی تک سرنشین

توسط تیم آرن در سال 1390

استاد راهنما : دکتر مجتبی کلاهدوزان

اعضای تیم : مهران غره الحمید امید ملک احمدی

 

طراحی و ساخت خودرو هیبریدی

توسط تیم دانا در سال 1390

استاد راهنما : دکتر جواد جعفری فشارکی

اعضای تیم : محمدحسن دادخواه – ملک زاده

کسب مقام سوم طراحی صنعتی در سومین دوره مسابقات کشوری ماشین – دانشگاه صنعتی شریف

research14

طراحی و ساخت خودرو هیبریدی

توسط تیم آریاسب در سال 1390

استاد راهنما : دکتر مجتبی کلاهدوزان

research16

2211  22222 copy    22444